MANAGED SECURITY SERVICE

ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่อง องค์กรจึงต้องมีมาตรการป้องกัน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามเหล่านั้น อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังและตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือการบุกรุกจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ธุรกิจสำคัญขององค์กรไม่ติดขัด และมีความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ

SECUREiNFO ให้บริการศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC: Cyber Security Operation Center) โดยการระบุ (Identify) ป้องกัน (Protect) ตรวจจับ (Detect) ตอบสนอง (Respond) และคืนสภาพ (Recover) ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ (Professional People) ด้าน Cyber Security ที่ใช้เครื่องมือ และระบบชั้นนำ (Leading Technology) ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน (Standard Process) ด้วยรูปแบบการให้บริการโดดเด่น และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขององค์กร

 • Incident Reponses On-Boarding Process
  เพื่อแยกแยะ และบ่งชี้ภัยคุกคาม ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวัง และตอบสนองให้สอดคล้องกับกระบวนการ Cyber Incident Response Plan ที่องค์กรปฏิบัติ
 • Use Case Analysis and Design
  เพื่อสร้างรูปแบบการตรวจจับภัยคุกคาม ที่องค์กรต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
 • Cyber Threat Monitor-Analysis-Response
  เพื่อเฝ้าระวัง วิเคราะห์และตอบสนองเหตุการณ์แบบ real-time ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล
 • Threat Intelligence
  เพื่อขยายมุมมองการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และตอบสนองเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ลดความผิดพลาด และรวดเร็วด้วยคลังข้อมูล
 • Threat Hunting
  เพื่อเสาะหารูปแบบภัยคุกคาม หรือช่องโหว่อื่นที่องค์กรอาจจะมองข้าม โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Threat Hunting และนำผลที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังวิเคราะห์และตอบสนองเหตุการณ์ขององค์กรต่อไป
 • Emergency Incident Response
  เพื่อตอบสนอง ช่วยเหลือ แก้ไขเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบ IT และ Cyber Security ให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด
 • Security Intelligence Bulletin
  เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับองค์กรเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยตลอดเวลา
 • User Behavior Analytics (UBA)
  เป็นเครื่องมือตรวจจับภัยคุกคามและพฤติกรรมผู้ใช้งานที่ผิดปกติภายในองค์กรของคุณด้วยเทคโนโลยี Machine Learning
 • Aattack Surface Management (ASM)
  เป็นโซลูชันที่ช่วยให้เห็น Attack Surface ที่เป็นความเสี่ยงเมื่อมองจากภายนอกองค์กร ทำให้สามารถแก้ไขช่องโหว่ในการโจมตีทางไซเบอร์ จึงช่วยกำจัดความเสี่ยงขององค์กรได้

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากบริการ MANAGED SECURITY SERVICE ของ SECUREiNFO

 1. ได้รับการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ real-time ตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
 2. แจ้งเตือนในทันทีเมื่อมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น (Early Warning) ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างทันท่วงที
 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
 4. แก้ไขช่องโหว่และปรับปรุงระบบที่อาจมีความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
 5. ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 6. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
 7. สรุปข้อมูลและจัดทำรายงาน รวมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบายขององค์กรต่อไป