CYBER SECURITY EDUCATION AND AWARENESS

เพื่อให้องค์กรก้าวทันต่อกระแสของ Cyber Security และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและไม่มีที่สิ้นสุด บริษัท SECUREiNFO ได้เล็งเห็นถึงความต้องการนี้จึงได้จัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมเพื่อรองรับรูปแบบการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศูนย์ทดสอบ เป็นต้น ด้วยวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง และมีประสบการณ์ด้าน Cyber Security โดยตรง นอกจากนี้องค์กรสามารถจัดหลักสูตรเองได้ตามความต้องการ เช่น

  • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในสาขาต่างๆ เช่น ด้าน Cloud Security ด้านระบบ IoT ด้านเงินตราแบบดิจิทัล (Cryptocurrency) ด้าน ICS/SCADA หรือด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ISMS) เป็นต้น
  • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ด้าน Cyber Security เช่น ด้าน Cyber Security Incident Response and Analysis ด้าน Penetration Test ด้าน Cloud/Digital Forensic หรือ ด้าน Malware Analysis เป็นต้น